หน้าเว็บ

16 กรกฎาคม 2553

กฎหมายแพ่งแบบรวมมิตร


ความหมายของคดีแพ่ง

เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมาย ตั้งแต่คลอดและรอดชีวิตจน และจะสิ้นสุดลงเมื่อเสียชีวิต

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แบ่งเป็นทั้งหมด 6 บรรพ โดยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก

หลักและความสำคัญของกฎหมายแพ่ง
เป็นพื้นฐานในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นกฎหมายเอกชนที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคล

หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล
ความหมายของคำว่าบุคคล คือ มนุษย์ที่มีจิตใจ สิทธิหน้าที่และเสรีภาพตามกฎหมาย

ประเภทของบุคคล
 • บุคคลธรรมดา เป็นบุคคลที่มีชีวิตจิตใจ เริ่มต้นสภาพเมื่อคลอดแล้วรอดชีวิต สิ้นสภาพเมื่อเสียชีวิตหรือหายสาบสูญ
 • นิติบุคคล เป็นบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ เริ่มต้นสภาพเมื่อจดทะเบียน สิ้นสภาพเมื่อเลิกกิจการหรือล้มละลาย

ความสามารถของบุคคล
 • บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถ
 • ผู้เยาว์ คือ ผู้ที่ยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี มีอายุไม่เกิน 15 ปี ผู้ดูแลคือผู้แทนโดยชอบธรรม
 • ผู้ไร้ความสามารถ คือ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสมอง มีผู้ดูแลคือผู้อนุบาล
 • ผู้เสมือนไร้ความสามารถ คือ บุคคลที่มีอวัยวะไม่ครบ 32ประการประพฤติตนสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ ผู้ดูแลคือผู้พิทักษ์
 • บุคคลที่บรรลุนิติภาวะได้ 2 กรณีคือ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือสมรสเมื่ออายุ 17 ปีบริบูรณ์ โดยการทำการสมรสได้เมื่ออายุ17ปีขึ้นไป แต่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน

หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน
 • สังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์และหมายความรวมถึงสิทธิอันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นด้วย (ป.พ.พ. ม.140)
 • อสังหาริม ทรัพย์ คือ ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอัน เดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย (ป.พ.พ ม.139)

หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดก
 • การหมั้น คือ ข้อตกลงระหว่างหญิงและชายที่มีอายุมากกว่า 17ปี ว่าจะทำการแต่งงานกัน โดยต้องจ่ายค่าสินสอด และของหมั่น
 • การสมรส คือ การจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
 • ข้อยกเว้นที่สมรสไม่ได้ คือ พี่น้องจะไม่สามารถแต่งงานกันได้
 • การสิ้นสุดการสมรส ต่อเมื่อมีการหย่าร้าง หรือเมื่อฝ่ายใดเสียชีวิตลง
 • บุตรโดยชอบธรรม
 • บุตรในสมรส คือ บุตรของสามีและภรรยาที่ได้ทำการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
 • บุตรนอกสมรส คือ บุตรของสามีและภรรยาที่ไม่ได้ทำการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีทะเบียนรับรองบุตร
 • บุตรบุญธรรม คือ บุตรของผู้อื่นที่ได้ทำการนำมารับเลี้ยง
 • มรดก คือ ทรัพย์สินส่วนตัวรวมกับสินสมรสหลังจากการแต่งงาน
 • ทายาท
 • ทายาทโดยชอบธรรม คือ ผู้ที่เป็นผู้สืบสายโลหิต
ทายาท ตามพินัยกรรม คือทายาทที่ถูกระบุไว้ในพินัยกรรม(เอกสารที่แสดงเจตนาก่อนตาย ซึ่งผู้ที่จะทำพินับกรรมได้นั้น ต้องมีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไป โดยมีผู้บรรลุนิติภาวะเป็นพยานต์ โดยจะทำในรูปแบบลายลักษณ์อักษร)หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญา

 • นิติกรรม คือ การกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย แบ่งเป็น2ประเภท
 • นิติกรรมที่ทำฝ่ายเดียว เช่น พินัยกรรม
 • นิติกรรมที่ทำ2ฝ่ายขึ้นไป เช่น การทำสัญญาต่างๆ
 • นิติกรรมบกพร่อง
 • โมฆะ คือ การกระทำที่สูญเปล่า ไม่มีผลตามกฎหมาย
 • โมฆียะ คือ นิติกรรมที่มีผลโดยสมบูรณ์ แต่จะสมบูรณ์ต่อไปด้วยการให้สัตยาบัน หรือสูญเปล่าเมื่อบอกล้าง


กฎหมายพาณิชย์

สัญญาการกู้ยืมเงิน
 • หาก จำนวนเงินเกิน 2,000 บาท จะต้องมีการทำหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืม และคิดดอกเบี้ยไม่เกิน15%ต่อปี หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นโมฆะ เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องคืนได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้น

สัญญาการซื้อขาย
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
 • สัญญาซื้อขายผ่อนส่ง
 • สัญญาเช่าทรัพย์
 • สัญญาเช่าซื้อ
 • ขายฝาก
 • การขายทอดตลาด

กระบวนการชดเชยค่าเสียหาย(โทษแรงสุด-น้อยสุด)
 • สั่งล้มละลาย ปรับสินไหม

ข้อสรุปกระบวนการยุติธรรมของคดีแพ่ง
 • วัตถุ ประสงค์ของการฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย หรือเพื่อเรียกร้องสิทธิของตน เป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับบุคคล ลักษณะคดีอาจเป็นคดีที่มีข้อพิพาทหรือไม่ก็ได้ เป็นคดีที่ยอมความได้หากไม่มีการฟ้องร้องต่อศาล การฟ้องร้องคดีต้องมีการจ้างทนายความ ผู้ที่เป็นโจทย์คือผู้เสียหาย การฟ้องร้องคดีต่อศาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นศาล การพิจารณาคดีต้องเปิดเผยต่อหน้าคู่ความเท่านั้น ผู้เสียหายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินคดี คำตัดสินของศาลฎีกาถือเป็นที่สิ้นสุด